Prosjekt: Alkolås

Frihet Fra Trafikkrus har siden 2011, gjennom Norges fagkomite for alkolås, deltatt i det internasjonale arbeidet i CENELEC med standarder, funksjonalitetskrav, datasikkerhet og retningslinjer for bruk av alkolås. FFTs innspill om fagligpolitiske rettigheter og personvern for brukerne, alkoholpolitiske programmer for transportvirksomheter som bruker alkolås, er nå inntatt i CENELECs standarder, som igjen er basis for EU-Kommisjonens arbeid med alkolåsdirektiv. CENELECs Standard nr. 3 gir anvisning på hvordan alkolås best kan implementeres i virksomheter, både for bedre trafikksikkerhet og som kvalitetssikringsverktøy for transporttjenester. Standarden anbefaler sterkt en handlingsplan som omfatter forebygging, avdekking og oppfølging av alkoholproblemer, jfr. den norske AKAN-modellen. Dette konseptet ble 2013 av FFT presentert på ICADTS-konferansen i Brisbane, med internasjonal oppfølging på konferansen i Brasil 2016. (ICADTS – International Council on Alcohol And Drug Traffic Safety)

EU, prosessmodell

FFT har gjennom medvirkning bygget kompetanse på disse prosessene. Vi kan bidra med rådgivning og innspill til virksomheter som har tatt i bruk, eller vurderer å ta i bruk alkolås. FFTs alkolåsprosjekt er å gjøre det enklest mulig for virksomhetens beslutningstakere, ansatte og brukere å ta i bruk alkolås, basert på internasjonale standarder og retningslinjer, etter hvert som kravene til alkolås gjøres gjeldende for personbefordringskjøretøyer og tungkjøretøyer i EU’s varslede alkolåsdirektiv.

Det er viktig at virksomhetene kjenner kravene til teknologi og funksjonalitet, personvern, faglig-politiske prosesser og hvordan håndtere brukere som måtte blåse «rødt» i en alkolås. Dette inngår i FFTs alkolåsprogram for norske og utenlandske virksomheter.

Ta gjerne kontakt med vår prosjektleder hvis du har installert eller vurderer og installere alkolås.

Vi kommer gjerne på besøk for å bidra med råd og veiledning.


Prosjektleder

Oddbjørn Wølneberg

Tlf: 466 22 646

Epost: oddbjornwolneberg@outlook.com

 

 

logo_350

 

Prosjekt Alkolås

EU utreder: Prevention of driving under the influence of alcohol and drugs.

Frihet Fra Trafikkrus ble i januar 2020 engasjert i EU-Kommisjonens studie/utredning for utvidet bruk av alkolås.

På oppdrag fra, og finansiert av EU-Kommisjonen, skal ECORYS gjennomføre en studie som skal se på ulike måter å forhindre kjøring under påvirkning av alkohol og medikamenter/narkotiske stoffer. Studien skal være gjennomført innen utgangen av 2020. Forrige studie fra ECORYS innen dette saksområdet, kom i 2013/14,  og dannet grunnlaget for ECs rapport «Saving Lives» fra mars 2015, hvor CENELECs standard for alkolås, EN 50436, har en sentral plass. Rapporten går inn i grunnlaget for den nye typegodkjenningsforordningen, 2018/858, som EU-Parlamentet vedtok på møtet i Strasbourg 16. april 2019, og hvor EN 50436 er referanse for alkolåsbruk innen EU/EØS, jfr. kap. E1. Denne forordningen har typegodkjenningskrav som innebærer at kjøretøyer må være forberedt for innmontering av alkolås.

Den nye studien vil ta opp ulike måter for: Prevention of driving under the influence of alcohol and drugs. Alkolås er et hovedelement i en slik forebyggingspolicy.

EC vil på basis av studien, vurdere eventuelle lovmessige tiltak for alkolåskrav i kjøretøygrupper, som en oppfølging av det som nå er vedtatt vedrørende funksjonalitetskrav og typegodkjenningskrav for kjøretøyer ut fra EN 50436, ref. kap. 4.6.6. FFT er invitert med i prosjektet på bakgrunn av arbeidet i CENELECs alkolåskomite. Erfaringene fra arbeidet i CENELECs alkolåskomite, har vært gode når det gjelder gjennomslag fra norske forslag og innspill.

Siden 2005 har Norge gjennom deltakelse i CENELECs alkolåskomite, BTTF 116-2, deltatt i utviklingen av alkolåsstandarden EN 50436 del 1 – 7. I 2011 ble den norske deltakelsen utvidet ved at Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, opprettet komiteen, NEK/NK BTTF 117-2 «Alkolås for motorkjøretøyer», hvor følgende har deltatt:

Fagforbund i LO og YS. Norges Lastebileier-Forbund og Norges Taxiforbund. Sjåførskoleorganisasjonene: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL og Trafikkforum, TF. Alkolåsleverandørene Fartskriver, Alås, Dräger, Dignita, SmartStart og Foxguard. Organisasjonene: Frihet Fra Trafikkrus og MA.

 

Hilsen:
Bjarne Eikefjord
Leder Frihet Fra Trafikkrus
Leder NEK/NK BTTF 116-2 Alcohol Interlocks for Motor Vehicles
Norges representant I CENELEC BTTF 116-2, Alcohol Interlocks