Norges Alkolåskomite, NEK/NK

Norges Alkolåskomite ble opprettet 17. oktober 2011 med mandat å representere Norge i CENELECS arbeid med internasjonale alkolåsstandarder i EUs lovgivning for trafikksikkerhet.

Norges Alkolåskomite har hatt bred deltakelse: Norsk Transportarbeider Forbund, NTF, LO, Yrkestrafikkforbundet, YTF, YS, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Taxiforbund, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL, Trafikkforum, TF, Finans Norge. Alkolåsleverandørene: Alås, Dräger, Dignita, Fartskriver, SmartStart og Foxguard. Organisasjonene Frihet Fra Trafikkrus og MA (fra 2016).

Internasjonalt har Norges Alkolåskomite i arbeidet med alkolåsutvikling innen EU/EØS, og har medvirket til EU-lovgivning som er nedfelt i nye typegodkjenningsforordninger for kjøretøy og sikkerhetsutstyr.. Internasjonalt har komiteen satt et «solid fotavtrykk» fra den «norske modellen» i CENELECs standardserie for alkolås: EN50436 del 1 – 7, som etter vedtak i EU-Parlamentet i mai 2018 og april 2019 inngår som basisgrunnlag for de nye typegodkjenningsforordningene, 2018/858 for kjøretøy, og 2019/2144 for sikkerhetsutstyr.

I Norge har komiteen deltatt med kunnskap og kompetanse i utbredelse av alkolåsbruk generelt og med innspill til norsk lovgivning, innstillinger i Nordisk Råd  (2012) og Stortingsvedtak i 2015 og 2018. Hovedstyret i Alcohol Interlock Symposium, AIS, besluttet i 2019 å tildele Norge og Norges Alkolåskomite det 17. internasjonale alkolåssymposiet. Arrangementskomiteen ledes av tidligere 1. visepresident i Stortinget, Marit Nybakk. Symposiet ble avholdt i Oslo 17. – 19. september 2023.

2020 – 2022 deltok komiteen i ekspertgruppa som sto for EU-Kommisjonens utredning: «Prevention of driving under influence of alcohol and drugs». Utredningen ble kunngjort som offisielt EU-dokument i april 2022, og inngår i arbeidet for å fjerne rus i trafikken, som ledd i 0-visjonen.

Her følger et kort resume av de viktigste oppdragene Norges Alkolåskomite NEK/NK har deltatt i.

CENELEC BTTF 116-2, «Alcohol Interlocks», 2003/04,

Developing European Standards. 

At the time, no technical requirements for alcohol interlocks existed.

Over the years, BTTF 116-2 served as a forum, meetingplace and workshop for technical and political development Providers, authorities, NGOs and others from Europe and North Amerika, have contributed directly or indirectly in the work. Requirements for the development of alcohol interlocks are now captured in the CENELEC 50436 part 1 – 7 standards, considered to be among the most comprehensive in the world:

  1. Technical requirements for alcohol interlocks with a mouthpiece,
  2. Technical requirements for alcohol interlocks with a mouthpiece for preventive use (Part 1 and 2 now amalgamated into 1, ready for publishing
  3. Guidelines for authorities, governments, political decision makers, transport companies, purchasers, unions and users.
  4. Specification of interface between vehicles and alcohol interlocks
  5. Technical requirements for alcohol interlocks without a mouthpiece (not finished)
  6. Specification for security tequirements for protection and handling of records stored in the data registry of alcohol interlocks
  7. Defines the content of installation documents providing necessary information for installation of alcohol interlocks in vehicles.

Providers of alcohol interlocks are entitled to certify their alcohol interlocks in compliance with the requirements CLC EN 50436. Users find guidelines for installation and use presented in part 3.

EN 50436 referred in EU Regulations 2018/858 (type approval for vehicles) and 2019/2144 (type approval for safety equipment)

Next: Dialogue with Automotive Industry for improved installation fasilities in all types of vehicles. EU legislation for enhanced use of alcohol interlocks to prevent driving under influence of alcohol and drugs.

Fra høsten 2023 vil convenor (leder) av CLC BTTF 116-2, delta direkte i EU-Kommisjonens arbeid, og representanter fra bilbransjen tiltrer komiteens møter.

Guidelines og Explanatory Support Documents.

I tillegg til de tekniske standarddokumentene, kan/skal CLC også utarbeide

Explanatory Support Documents og Guidelines.

Hjemmelen og mandatet for dette ligger i:

CENELEC_ IR2_ EN, Internal Regulations part 2: Common rules for standardization work. side 36-37: Guides, kap. 11.5.  Eksempler på slike dokumenter er:

•          Guidance for decision makers, purhcasers and users, Conv0109_INF, 17.01.2008 

•          Guidance for selection, installation use and maintenance, Conv0088_INF, 03.2007.

De vedtatte forslagene forutsetter i hvert tilfelle godkjennelse fra BT (Bureau Technique). Convenor (leder) sender etter hvert møte i CLC rapport til BT om hva komiteen holder på med.

Oppsummering.

Norges Alkolåskomite er en formell, offisiell norsk komite med mandat og fullmakt

til å representere Norge i de internasjonale beslutningsorganer som har kompetanse og adgang til å gjøre formelle beslutninger. På mange måter har Norges Alkolåskomite vært et «verksted» for utvikling av både tekniske forhold og politiske forhold rundt utvidet bruk av alkolås mot ruskjøring.

Mandatet for Norges Alkolåskomite, NEK/NK, er forankret i vedtekter for Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, og det internasjonale lovverket/avtaler som er styrende for CENELEC world wide. Det gjelder så vel arbeidsmetoder, saksområder og formell status. . CENELEC har videre samarbeidsavtale med EU-Kommisjonen, og komitee(ne) har hatt mye og tett kontakt dit. CENELCs alkolåskomite, BTTF 116-2, Alcohol Interlocks, har siden den formelle etableringen i 2004 vært selve kjernen og drivkraften i der formelle alkolåsarbeidet i form av standarder, retningslinjer og lovgivningsinnspill, innen EU, Nord Amerika, og gjennom Commonwealth, også i andre verdensdeler. Norges Alkolåskomite har vært Norges formelle inngang til dette internasjonale alkolåssamarbeidet, som er etablert de siste tiårene.

Selv om en teknisk komite i utgangspunktet skal utarbeide tekniske dokumenter, gir retningslinjene fra CENELEC mandat og hjemmel for langt bredere nedslagsfelt i form av support dokumenter til selve standarddokumentene. Hver endring i mandat/arbeidsområde komiteen vedtar, må i ettertid godkjennes av BT som forvalter CENELECs regelverk.

Det har vært et privilegium å kunne formidle så mye av det Norges Alkolåskomite har utarbeidet, både til CLC BTTF 116-2, og etter hvert også direkte inn mot EC (EU-Kommisjonen) som vel er det viktigste beslutningsorgan i Europa når det gjelder dette sakskomplekset.

De prosessene Norges Alkolåskomite, har deltatt i, nasjonalt og internasjonalt, har vært betydelig medvirkende til de resultatene vi nå aner konturene av. Mye av dette er politikk, som er helt nødvendig for at formålet med den tekniske delen av CLCs standardserie kan få virkning og betydning. Eksempelvis medvirkning i utredningen «Prevention of driving under influence of alcohol and drugs» for EU-Kommisjonen i årene 2020-2021.

Sluttrapporten ble publisert som offisielt EU-dokument i april 2024, og vil inngå som grunnlag for EU-Kommisjonens arbeid for en rusfri trafikk.

History of Norwegian Political Consensus for alcohol interlocks

2001: Information campaign, presenting alcohol interlock in public, test project

2007: Seminar in Norwegian Parliament Stortinget, project resarch started

2011: Offender program presented, project announced (scrapped 2013)

2011: Founding of Norwegian Alcohol Interlock Committee, NEK/NK BTTF 116-2

2012: International alcohol interlock seminar – MP participants, political support

2015: Stortinget requests legislation for alcohol interlocks in vehicles transporting people

2019: Alcohol interlocks mandatory in busses and minibusses

2020: EC: Prevention of driving under influence of alcohol and drugs.

The Alcohol Interlock Committee, served as meeting arena for unions, employers, politicians, providers and organizations. Consensus was reached for promoting use of alcohol interlocks in commercial vehicles. From 2012 this consensus included all political parties in Stortinget. January 1st 2019, alcohol interlocks mandatory for busses and minibuses in Norway

January 1st 2019, alcohol interlocks mandatory for busses and minibuses in Norway.

A significant numbers of Norwegian bussing and transport companies have implemented alcohol interlocks. Transport customers requests alcohol interlocks in vehicles providing transport services.

Alcohol interlocks in use for entrepreneur heavy machinery, public service vehicles, taxi companies, transport companies, fleet transport services etc.