Alkolås i transportkjøretøyer.

«Bruk av alkolås bør bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i vegtransporten, og det vil i planperioden bli arbeidet aktivt for å øke bruken av alkolås i Norge. Det vil blant annet arbeides for alkolås i kjøretøy som disponeres av det offentlige, alkolås på kjøreskolebiler og krav om alkolås i avtaler med transportører som kjører på oppdrag for offentlig virksomhet.»

Dette fremgår av Vegdirektoratets Handlingsplan for trafikksikkerhet som 18.03.2014 ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. I planen vil alkolås bli et viktig virkemiddel for økt trafikksikkerhet de nærmeste årene. Statens vegvesen vil gjennomgå aktuelt regelverk med henblikk på innføring av alkolås som kvalitetssikringsverktøy i transporter. Man vil begynne med skolebussene og sjåførskolebilene, fulgt opp av ATL.

Handlingsplanen vil bringe Norge nærmere det arbeidet som EU-Kommisjonen har igangsatt i 2013 på oppdrag fra EU-Parlamentet. Gjennom den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer» og CENELEC, har Frihet Fra Trafikkrus bidratt med innspill til dette arbeidet innen EU/EØS. I 2014 vil innstilling i saken komme fra EU-kommisjonen til EU-parlamentet.

CENELEC-komiteen, «Alcohol Interlocks for Motor Vehicles» har i 10 år utarbeidet teknologikrav, standarder, retningslinjer og policy-grunnlag for bred bruk av alkolås som effektivt virkemiddel mot trafikkrus. Prosjektdokumentet til EU-Kommisjonen fra desember 2013 viser at disse dokumentene vil utgjøre en viktig del av plattformen for et EU-direktiv om alkolås for kommersielle kjøretøyer, tungbiler, busser, taxi og offentlige tjenestekjøretøyer.

«Handlingsplanen varsler at Vegdirektoratet vil innta en mer offensiv holdning til bruk av alkolås som trafikksikkerhetsvirkemiddel. Nå håper vi at dette blir fulgt opp av politikerne-

sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT, leder av den norske fagkomiteen for alkolås og Norges mangeårige representant i CENELEC som har lagt grunnlaget for internasjonal alkolåslovgivning.