Frihet Fra Trafikkrus medlem i Trygg Trafikk.

Fra mai 2013 er Frihet Fra Trafikkrus medlem av Trygg Trafikk. Det vil gi organisasjonen en bredere basis for virksomheten, sier leder av FFT, Bjarne Eikefjord. Organisasjonen ble stiftet i juni 2011, og har fått godt gjennomslag for sitt arbeide, både i Norge og internasjonalt. FFT vil derfor minne om hva som er organisasjonens hovedinnsatsområde. Utgangspunktet er:

Trafikkens menneskerettigheter:

«Enhver har rett til å ferdes i trafikken med frihet fra risiko fra alkohol, rusmidler eller medikamenter».

(Jfr. FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 3)

Dette er en grunnleggende frihet som vil kreve at det gjøres en innsats for å fjerne ruspåvirkede motorkjøretøyførere fra trafikken. Ett av de sterkeste og beste virkemidlene for dette er å innføre krav om alkolås. Alkolås i alle motorkjøretøyer vil i praksis være den beste måten å oppnå målsettingen. Dagens alkolåsteknologi krever at man må avlevere en blåseprøve, som så analyseres av selve alkolåsen før denne åpner for start av motoren. Disse instrumentene «tar» bare alkohol, ikke narkotika eller medikamenter. Det er under utvikling ny teknologi som er såkalt «non-invasive» det betyr at det ikke kreves avlevert kroppsvæske eller åndeluft for å måle eventuelle rusmidler. Først en gang etter 2020 vil denne teknologien være fullt utprøvd og tilgjengelig. I mellomtiden utvikles dagens alkolåsteknologi videre, og stadig flere kjøretøyer blir utstyrt med alkolås.

«Frihet fra trafikkrus er frihet til å bevege seg trygt i trafikken»

Hver fjerde trafikkdrepte sjåfør i Norge er ruset på alkohol og/eller andre rusmidler. Alkolås sørger for at et kjøretøy ikke kan startes av en person påvirket av alkohol. Innen EU pågår et stort arbeid med innføring av felles standarder for alkolås for kommersielle kjøretøyer og øvrige alkolåsprogrammer.

  • Nordisk Råd vedtok 1. november 2012 sterk anbefaling om å innføre alkolåskrav i kommersielle kjøretøyer innen de nordiske land.
  • EU-parlamentet vedtok 27. september 2011 om å be EU-kommisjonen legge fram utkast til EU-direktiv for alkolås i kommersielle kjøretøyer.

Vedtakene innebærer at det internasjonalt er satt i gang prosesser som med stor sannsynlighet vil føre fram til alkolåspåbud i kommersielle kjøretøyer, det vil si busser, taxi og andre transportkjøretøyer.

  • USA, Canada, Australia, og Sør Afrika har alkolåsprogrammer.
  • Finland: Alkolåskrav i alle skolebusser fra 01.01.2012
  • Frankrike: Alkolåskrav for alle skolebusser fra 01.01.2013
  • Sverige: Ca. 90.000 alkolås i skolebusser og transportkjøretøyer.

Norge: Ingen samlet plan fra samferdselsmyndigheter om å utarbeide krav om bruk av alkolås som trafikksikkerhetsverktøy verken i skolebusser eller andre kjøretøyer.

FFT har tidligere krevd at norske myndigheter:

  • Innfører krav om alkolås i norske skolebusser og andre personbefordringskjøretøyer
  • Innfører krav om alkolås i tungtransportkjøretøyer i tråd med internasjonale tiltak.

Ikke fordi vi tror at yrkessjåførene i disse kjøretøygruppene er spesielt utsatt for alkoholbruk, men fordi konsekvensene av eventuell alkoholbruk kan bli enorme. Nå er det ikke bare å sette en alkolås i et kjøretøy og ferdig med det. Selv om alkolåsbruk i Norge pr. dato er en frivillig sak, blir det ikke frivillig for de transportarbeiderne som i sitt daglige yrke blir pålagt bruk av alkolås hvis transportselskaper bestemmer seg for det. Og det er det stadig flere transportselskaper som gjør – enten fordi transportkjøperen krever det, eller fordi man ønsker å bruke alkolåsbruk i omdømmebygging. Dette krever et skikkelig forarbeide, klare retningslinjer, god kommunikasjon, samarbeidsavtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og et opplegg for å følge opp yrkessjåfører som måtte bli stoppet av alkolåsen.

FFT engasjement internasjonalt.

FFT har vært engasjert i et betydelig utviklingsarbeid for slike retningslinjer for alkolåsbruk, både i Norge og internasjonalt. På ICADTS-konferansen i Brisbane i Australia 24. – 28. august i år, vil hovedelementene i et slikt retningslinjekonsept for alkolåsbruk i kommersielle kjøretøyer, etter invitasjon bli presentert av representant fra FFT. En stor kommunal etat i Oslo, samt flere fylkeskommuner, er i ferd med å innføre tilsvarende retningslinjer for bruk av alkolås. På mange måter er dette et nybrottsarbeid som Norge foreløpig er alene om å utvikle. Dette har fenget interesse både innen ICADTS (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety ) innen CENELEC, og innen EU-kommisjonen som, på oppdrag fra EU-parlamentet, arbeider med utkast til EU-direktiv for alkolås i kommersielle kjøretøyer.

De aller fleste land har begynt med offentlige programmer som «alkolås som alternativ til førerkortbeslag ved promillekjøring», og deretter har alkolåsbruk spredt seg til private og til selskaper. I Norge finnes foreløpig ikke noe slikt offentlig program. Praktisk talt samtlige av de nå nærmere 4000 alkolås i Norge er installert i ulike typer yrkeskjøretøyer hvor sjåførene dermed er pålagt å bruke dem som del av sine arbeidsoppdrag. Norske veimyndigheter har til nå ikke hatt særlig fokus på det omfattende, internasjonale arbeidet med alkolås som pågår, og har heller ikke gjort forsøk på å følge opp dette overfor stadig flere norske brukere av alkolås.

Dette ønsker FFT å gjøre noe med – nå også som medlem av Trygg Trafikk!