4 av 10 trafikkdrepte sjåfører var ruset !

Hver fjerde trafikkdrepte sjåfør var ruset på alkohol og/eller andre rusmidler. I eneulykker var andelen rusede hele 60%. Hele 66% av trafikkdrepte sjåfører med ruspåvirkning var under 30 år. Dette viser en studie fremlagt av Folkehelseinstituttet. Studien viser også at alkohol alene eller i kombinasjon med andre rusmidler eller legemidler var vanligst. 12% var “bare” påvirket av narkotiske stoffer eller legemidler da dødsulykken inntraff.

Denne rykende ferske studien bekrefter tidligere rapporter som viser at hver tredje dødsulykke i trafikken skjer i ulykker hvor alkohol er involvert. Ruspåvirket kjøring fremstår dermed som største enkeltårsak til trafikkdøden på norske veier. Nærmere 80 norske menneskeliv kan berges årlig – hvis norske trafikkmyndigheter vil ta i bruk tilgjengelig teknologi.

Alkolås kan stanse rusrelaterte trafikkdødsfall.

Alkolås er tilgjengelig teknologi som kan stanse fyllekjøring på norske veier og sikre trafikanter frihet fra risikoen alkohol i trafikken innebærer. Ny teknologi under utvikling vil også kunne fjerne trusselen fra narkotiske stoffer og medikamenter i trafikken. I en rekke europeiske land og i Nord Amerika har forsøksprosjekter med alkolås pågått i mange år. EU arbeider med standardutvikling og beslutningsgrunnlag for mulig direktiv som stiller krav om alkolås i kommersielle kjøretøyer fra 2015, og i alle kjøretøyer etter 2020.

Norske samferdselsmyndigheter har så langt vært verbalt positive, men har ikke vist politisk vilje til å gjennomføre krav om alkolås i norske kjøretøyer. Arbeidet med alkolås i Norge drives i hovedsak fram på frivillig og ideell basis uten offentlig politisk og økonomisk støtte. Norske myndigheter er heller ikke representert i internasjonale utviklingsfora for alkolås eksempelvis i EU, hvor storparten av det internasjonale utviklingsarbeidet foregår.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa utfordres til å:

– Innføre krav om alkolås i skolebusser og annen skoleskysstransport i Norge

– Innføre krav om alkolås i offentlige tjenestekjøretøyer i stat og kommuner

– Følge opp EUs tiltak med alkolås som alternativ til førerkortbeslag ved promillekjøring.

– Komme med norske innspill til og følge opp EUs planlagte lovverk vedrørende alkolås

Vi har ingen flere barn, foreldre, søsken eller venner å miste.

Vi krever: Frihet Fra Ruskjørere !